Υπηρεσίες

  • Έκδοση άδειας οδήγησης για όλες τις κατηγορίες (αρχική ή επέκταση).
  • Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης οχήματος δημόσιας χρήσης ( ΤΑΞΙ - Π.Ε.Ι - ADR ).
  • Ανανέωση  άδειας οδήγησης.
  • Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου, βάση Ε.Ε.
  • Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους-μέλους τις Ε.Ε λόγω κλοπής, φθοράς ή απώλειας
  • Μετατροπή άδειας οδήγησης από κράτος-μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη Ελληνική.
  • Άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου (50 cc).